ប៉ាតង់

MSDS, UN38.3 របាយការណ៍ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស/សមុទ្រ, KC

CE, ROHS, FCC